บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2548

1. วิจิตรา น้อยสงวน, สมนึก พ่วงพรพิทักษ์. (2548). “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการทดลองอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล รุ่น 6 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.” ในการประชุมวิชาการ The First   Northeastern Computer Science and Engineering Conference 2005 (NE-CSEC 2005). วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2548. หน้า 258 – 265. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี)

2. วิจิตรา น้อยสงวน, สมนึก พ่วงพรพิทักษ์. (2548). “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการทดลองอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล รุ่น 6 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะที่ 2.” ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 1. วันที่ 1 – 2 กันยายน 2548. หน้า 125. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี)