บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2561

28 จักรพงษ์  เจือจันทร์ และวิจิตรา  โพธิสาร. (2561). พัฒนาการของตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์และผู้ค้ารายย่อย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 9. วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561. หน้า 2120 – 2133. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

29 อลงกรณ์ อัมพุช และวิจิตรา โพธิสาร. (2561). “การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ประชาคมอาเซียน ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน.” วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. หน้า 60 – 66.