Manager Position

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ 27 มิถุนายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 หน้าที่ ดังนี้ กำกับ ดำเนินงาน ติดตาม งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (รับตรวจประกัน ประจำปีการศึกษา 2558)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2559

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหารทุกหน่วยงาน รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพทุกระดับ ตลอดปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ/ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และระดับสถาบัน