ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ 27 มิถุนายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 หน้าที่ ดังนี้ กำกับ ดำเนินงาน ติดตาม งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (รับตรวจประกัน ประจำปีการศึกษา 2558)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2559

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหารทุกหน่วยงาน รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพทุกระดับ ตลอดปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ/ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และระดับสถาบัน


ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 0312/ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564 หน้าที่ ดังนี้

  1. ตรวจสอบขอบเขตบทความ รูปแบบการเขียนบทความ ความครบถ้วนสมบูรณ์ และคุณภาพของบทความ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
  2. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) การคัดลอกผลงานของตนเอง (Self-plagiarism) ในบทความ
  3. พิจารณาบรรณาธิการประจำเรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชาของบทความ
  4. ตัดสินผลการพิจารณาบทความ
  5. ตรวจสอบบทความให้ถูกต้อง ครบถ้วนของบทความก่อนจัดทำเล่มและเผยแพร่
  6. ให้ความสำคัญกับผู้สนับสนุนบทความ ทั้งแหล่งทุน และผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านให้รับทราบว่าบทความนี้มีหน่วยงาน หรือบุคคลใดมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้อง
  7. ควบคุมและให้ความสำคัญต่อการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและการเผยแพร่ทางเว็บไซต์วารสาร ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และออกตรงตามกำหนดเวลา อย่างเคร่งครัด
  8. หากเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจะต้องแสดงความรับผิดชอบซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมการตีพิมพ์

ผลการดำเนินงานในวงรอบการปฏิบัติงาน

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้รับจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร TCI 2 (Tier 2) รับรองบทความที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 – 2567

ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง รักษาการบรรณาธิการ วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 0137/ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 หน้าที่ ดังนี้
“ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะด้านวิชาการ ในการพิจารณาคุณภาพบทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และประสานงานด้านต่างๆ กับกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ประสานการรับบทความ และส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกต้องของบทความด้านรูปแบบให้เป็นไปตามรูปแบบวารสาร”

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 0693/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564