การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

27 – 29 สิงหาคม 2557 นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 1 “BBA Young Challenge” ระหว่างวันที่ ณ อาคารอินทนิล อาคารเรียน 8 และหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 1 “BBA Young Challenge”

18 – 19 ตุลาคม 2557 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ใน โครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียนณ โรงแรมวังสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน

5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 คน เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 คน เข้าร่วมอบรมเทคนิคการพัฒนา “Web Application ดวยภาษา PHP MySQL” และกิจกรรมประกวดการพัฒนา “Web Application ด้วยภาษา PHP MySQL ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ”

รางวัลชนะเลิศ ประกวดการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP MySQL

23 ธันวาคม 2559 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 คน เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8”

23 พฤษภาคม 2560 นำนักศึกษาลงพื้นที่บริการวิชาการ เก็บข้อมูลสินค้า ผู้ประกอบการ (ชมรมผู้สูงอายุ) ก่อนจัดทำเว็บขายสินค้าออนไลน์  ณ วัดป่าอาเจียง ตําบล กระโพ อําเภอ ท่าตูม สุรินทร์

ลงพื้นที่บริการวิชาการเก็บข้อมูลสินค้า

13 – 14 กรกฎาคม 2560 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 8 คน เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ณ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ณ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11

2 เมษายน 2561    นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 3 คน สำรวจ เก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ในโครงการการเผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ชุมชนบ้านกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการการเผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

28 – 29 เมษายน 2561 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 11 คน ไปอบรมเชิงปฏิบัติการ “Oracle Excellence Student Workshop 2018” ในหลักสูตร “Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques for Enterprise Developer” ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม จังหวัดมหาสารคาม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Oracle Excellence Student Workshop 2018”

27 – 29 มิถุนายน 2561 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 24 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์ วิทยากร มาสเตอร์อึ่ง ซึ่งจัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์