บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2565

41 วิจิตรา โพธิสาร, พิมลพรรณ หนูพันธ์, สิริยาภรณ์ เจือจันทร์, สุรัตน์ สุขมั่น, นวัฒกร โพธิสาร. (2565). “การศึกษาปัจจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์. ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 10(1) มกราคม – มิถุนายน 2565 : 239 – 260 (ฐาน 2)

42 วิจิตรา โพธิสาร. (2565). “การเปรียบเทียบการสอนแบบบนลงล่างและแบบล่างขึ้นบนด้วยการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆที่ส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ” วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 8(6) มิถุนายน 2565 : 153 – 168 (ฐาน 2)

43 ทัศนียา นิลฤทธิ์, วิจิตรา โพธิสาร, พีรวัส อินทวี, ศิรินทิพย์ พิศวง, นวัฒกร โพธิสาร. (2565). การออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน. วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน, 3(1) : 1 – 19.

44 จันทิรา จันทร์ทอง, ฐิติวรดา วงค์สุโพธิ์, อรอนงค์ แสนดี, วิจิตรา โพธิสาร, นวัฒกร โพธิสาร. (2565). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ต่อการสื่อสารทางการตลาดของธุรกิจผ่านแอปพลิเคชัน TikTok. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13”. วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565. หน้า I22 – I32. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

45 ยศกร โกนพิมาย, ภูมิสิงห์ สนใจ, โกสินทร์ มีชูสิน, วิจิตรา โพธิสาร, ณัฐวุฒิ ใจกล้า. (2565). การรับรู้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13”. วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565. หน้า I58 – I72. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

46 สุจิตรา แสนกล้า, สุธาสินี มีธรรม, พิมลวรรณ งามยิ่ง, วิจิตรา โพธิสาร, ธงชัย เจือจันทร์. (2565). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการขายสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13”. วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565. หน้า I136 – I147. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.