กิจกรรมการเรียนการสอน

บูรณาการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ + นิเทศศาสตร์ ในการออกแบบกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งบนเว็บ หรือ ภาพโปสเตอร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ 1209

บูรณาการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กับวิจัย โดยนักศึกษาในรายวิชาสถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในงานประชุมวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดบู้ทขายสินค้าโอท็อปนวัตวิถี บ้านหนองคันนา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

บูรณาการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กับวิจัย ซึ่งเป็นการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิตผ่านสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงงานรายวิชา 40%