การพัฒนาตนเอง

ปี พ.ศ. 2554

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 2 กันยายน 2554