บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2557

14. นวัฒกร  โพธิสาร, วราลักษณ์ คำเนตร, ปฏิวัติ ยะสะกะ, สหเทพ ค่ำสุริยา, วิจิตรา โพธิสาร. (2557). “การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศ.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 และการสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 6. วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2557. หน้า 336 – 344. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

15. อลงกรณ์  อัมพุช, วิจิตรา โพธิสาร. (2557). “การพัฒนาสื่อประสมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่อง ประชาคมอาเซียน.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 และการสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 6. วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2557. หน้า 345 – 354. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

16. วิจิตรา โพธิสาร, นวัฒกร โพธิสาร, วาทการ  มูลไชยสุข. (2557). “การทดสอบประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียบนโมบายแอพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้การเต้นรำพื้นเมือง เรื่อง เรือมอันเร.” ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. วันที่ 11 – 12 กันยายน 2557. หน้า 750 – 759. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10