บทความที่ได้รับการอ้างอิง

บทความที่ได้รับการอ้างอิง จากวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ซึ่งเป็นบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม บทความที่ได้รับการอ้างอิง นั้นจะต้องอยู่ในฐาน TCI เช่นกัน

As a result: The articles which published in 2018.

  1. อลงกรณ์ อัมพุช และวิจิตรา โพธิสาร. (2561). “การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ประชาคมอาเซียน ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน.” วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. หน้า 60 – 66.
บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 1 รอบที่ 3 (รับรองผลถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

As a result: the article that cited in 2019

จำนงค์ จันทร์เขียว, วิจิตรา โพธิสาร, พิสชานันท์ สนธิธรรม. (2562). “การประยุกต์ใช้สื่อประสมผ่านกระบวนการสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต คำพังเพยในวรรณคดีบทละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน. ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 21(2) กรกฎาคม – ธันวาคม. หน้า 187 – 200.

บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 1 รอบที่ 3 (รับรองผลถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

As a result: the article that cited in 2020

ศิริลักษณ์ หวังชอบ, วิจิตรา โพธิสาร, วาฤทธิ์ นวลนาง, สุวัฒน์ กล้วยทอง, ธงชัย เจือจันทร์. (2563). “ประสิทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 8(1) มกราคม – มิถุนายน 2563 : 278 – 298.

บทความที่ได้รับการอ้างอิง

ฐาน 2 รอบที่ 4 (รับรองผล พ.ศ.2563 - 2567)

As a result: The articles which published in 2019.

  1. Wijittra Potisarn, Prachit Intaganok, Nootjaree Boonget, and Udom Homkum. (2562). “The Relationship Between Cognitive Styles and Critical Thinking of Undergraduate Students at Surindra Rajabhat University.” Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University. 14(2) May – August 2019. หน้า 197 – 206 (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก)
บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 1 รอบที่ 3 (รับรองผลถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

As a result: the article that cited in 2020

วิจิตรา โพธิสาร, ประชิต อินทะกนก, นุชจรี บุญเกต, อุดม หอมคำ. (2563). การเปรียบเทียบลำดับการประมวลผลข้อมูลของคนและรูปแบบการคิดในการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 26(3) กรกฎาคม-กันยายน 2563 : 197 – 211 (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก)

บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 2 รอบที่ 4 (รับรองผล พ.ศ.2563 - 2567)

As a result: the article that cited in 2019

2. จำนงค์ จันทร์เขียว, วิจิตรา โพธิสาร, พิสชานันท์ สนธิธรรม. (2562). “การประยุกต์ใช้สื่อประสมผ่านกระบวนการสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต คำพังเพยในวรรณคดีบทละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน. ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 21(2) กรกฎาคม – ธันวาคม. หน้า 187 – 200.

บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 1 รอบที่ 3 (รับรองผลถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

As a result: the article that cited in 2019

3. วิจิตรา  โพธิสาร, ชูวงศ์  พรหมบุตร, จักรพงษ์  เจือจันทร์, สุรีย์ฉาย  สุคันธรัต, มัญญนา จำปาเทศ, เสาวนีย์ ปรางค์ชัยกุล, พิมภัสสร ชูตระกูล, ประภาพร บุญปลอด. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการกับความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.” วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต. 19(4) ตุลาคม – ธันวาคม 2562. 434 – 444.

บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 1 รอบที่ 3 (รับรองผลถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

As a result: The articles which published in 2020.

ศิริลักษณ์ หวังชอบ, วิจิตรา โพธิสาร, วาฤทธิ์ นวลนาง, สุวัฒน์ กล้วยทอง, ธงชัย เจือจันทร์. (2563). “ประสิทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 8(1) มกราคม – มิถุนายน 2563 : 278 – 298.

บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 2 รอบที่ 4 (รับรองผล พ.ศ.2563 - 2567)

As a result: the article that cited in 2020

นวัฒกร โพธิสาร, วิจิตรา โพธิสาร, ศิรินทิพย์ พิศวง, จักรกฤช ใจรัศมี, พุฒิพงษ์ รับจันทร์. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ การสั่งซื้อสินค้าโอทอปนวัตวิถีในจังหวัดสุรินทร์. วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 4(1) : 27 – 37.

บทความที่ได้รับการอ้างอิง

As a result: the article that cited in 2020

วิจิตรา โพธิสาร, ประชิต อินทะกนก, นุชจรี บุญเกต, อุดม หอมคำ. (2563). การเปรียบเทียบลำดับการประมวลผลข้อมูลของคนและรูปแบบการคิดในการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 26(3) กรกฎาคม-กันยายน 2563 : 197 – 211 (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก)

บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 2 รอบที่ 4 (รับรองผล พ.ศ.2563 - 2567)

As a result: The articles which published in 2021.

วราลักษณ์ มาประสม, นวัฒกร โพธิสาร, จักรกฤช ใจรัศมี, วิจิตรา โพธิสาร, อนุชาวดี ไชยทองศรี, ปฏิวัติ ยะสะกะ, วีรยา มีสวัสดิกุล, จันทร์ดารา สุขสาม, สมพงษ์ วะทันติ. (2564). “ผลการใช้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีความจริงเสริมสร้างแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมในสี่จังหวัดอีสานใต้ : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ.” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 16(2) พฤษภาคม – สิงหาคม 2564. (รอตีพิมพ์).

ฐาน 1 รอบที่ 4 (รับรองผล พ.ศ.2563 - 2567)

บทความที่ได้รับการอ้างอิง จากวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จะเป็นการตรวจสอบโดยนักวิจัยเอง ทำให้พบจำนวนการอ้างอิงน้อย อย่างไรก็ตามหากมีเครื่องในการค้นหาที่ดีกว่านี้ ก็จะสามารถพบได้มากขึ้น

In this page, I’m going to share my research topic. I started to do my research in network and security field. However, I found that my topic was changed when I graduated the master degree. I think that researcher could change because of they work. Like me, I worked in the Technology Computer major which teached students to be teachers. Therefore, my research was in multimedia filed. Moreover, I changed my work place that was the Business Computer major. While, I was working with multimedia, I started to do my research in digital marketing’s field. I graduated in Ph.D. program in ICT for Education, as a results, my research was interested in e-Learning and instruction design. Although, I do research in different’s field, however, I am still writing academic paper. Moreover, I think that it is every important to share my purposes and knowledge with other.