บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2563

34 ศิริลักษณ์ หวังชอบ, วิจิตรา โพธิสาร, วาฤทธิ์ นวลนาง, สุวัฒน์ กล้วยทอง, ธงชัย เจือจันทร์. (2563). “ประสิทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 8(1) มกราคม – มิถุนายน 2563 : 278 – 298.

35 นวัฒกร โพธิสาร, วิจิตรา โพธิสาร, ศิรินทิพย์ พิศวง, จักรกฤช ใจรัศมี, พุฒิพงษ์ รับจันทร์. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ การสั่งซื้อสินค้าโอทอปนวัตวิถีในจังหวัดสุรินทร์. วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 4(1) : 27 – 37.

36 วิจิตรา โพธิสาร, ประชิต อินทะกนก, นุชจรี บุญเกต, อุดม หอมคำ. (2563). การเปรียบเทียบลำดับการประมวลผลข้อมูลของคนและรูปแบบการคิดในการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 26(3) กรกฎาคม-กันยายน 2563 : 197 – 211 (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก)