โครงงานนักศึกษาในที่ปรึกษา

ระดับปริญญาตรี

ปี พ.ศ. 2556

จรรณมณี กระแสโสม , อัจจิมาพร สุดสกุล. (2556). การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.