บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2562

30 นวัฒกร โพธิสาร, วิจิตรา โพธิสาร, โกเมท จันทรสมโภชน์, สันติ ครองยุทธ, มัญญนา จำปาเทศ. (2562). สื่อประสมสำหรับการตลาดออนไลน์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2. วันที่ 6 มิถุนายน 2562. หน้า 84 – 91. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2

31 Wijittra Potisarn, Prachit Intaganok, Nootjaree Boonget, and Udom Homkum. (2562). “The Relationship Between Cognitive Styles and Critical Thinking of Undergraduate Students at Surindra Rajabhat University.” Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University. 14(2) May – August 2019. หน้า 197 – 206 (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก)

32 จำนงค์ จันทร์เขียว, วิจิตรา โพธิสาร, พิสชานันท์ สนธิธรรม. (2562). “การประยุกต์ใช้สื่อประสมผ่านกระบวนการสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต คำพังเพยในวรรณคดีบทละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน. ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 21(2) กรกฎาคม – ธันวาคม. หน้า 187 – 200.

33 วิจิตรา  โพธิสาร, ชูวงศ์  พรหมบุตร, จักรพงษ์  เจือจันทร์, สุรีย์ฉาย  สุคันธรัต, มัญญนา จำปาเทศ, เสาวนีย์ ปรางค์ชัยกุล, พิมภัสสร ชูตระกูล, ประภาพร บุญปลอด. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการกับความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.” วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต. 19(4) ตุลาคม – ธันวาคม 2562. 434 – 444.