งานบริการวิชาการ

วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ และประกวดพัฒนาเว็บไซต์สำหรับนักเรียน สพม. ในเขต จ.สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 และร่วมแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมตึกล้านช้าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ และประกวดพัฒนาเว็บไซต์สำหรับนักเรียน สพม. ในเขต จ.สุรินทร์