ตรวจประกันคุณภาพ/ทวนสอบฯ

พ.ศ. 2560

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1207 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ข้าวอินทรีย์บ้านรุน

ข้าวอินทรีย์บ้านรุน ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์แท้ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ควบคู่กับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q พร้อมรหัสรับรองจาก บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (มกษ. 9001 เล่ม 1-2552 และ เล่ม 4-2553)

ข้าวอินทรีย์

ข้าวหอมมะลิ 105 ราคากิโลกรัมละ 45 บาท
ข้าวรวม ราคากิโลกรัมละ 40 บาท
ข้าวซ้อมมือ ราคากิโลกรัมละ 45 บาท
ข้าวกล้อง ราคากิโลกรัมละ 45 บาท

ข้าวนาแปลงใหญ่

ข้าวเหนียวดำ ราคากิโลกรัมละ 35 บาท
ข้าวเหนียวแดง ราคากิโลกรัมละ 35 บาท
ข้าวผกาอำปึล ราคากิโลกรัมละ 35 บาท
ข้าวหอมประดู่ ราคากิโลกรัมละ 35 บาท
ข้าวเหนียวสันปาตอง ราคากิโลกรัมละ 35 บาท

มาตรฐานรับรอง

สนใจสั่งซื้อ

ติดต่อ: คุณปราณี ทวีโภค (ประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านรุน)
Line id: 0630837655
โทร. 0630837655

เว็บไซต์ที่จัดทำหรือให้คำปรึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เว็บ อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร

เว็บ อ.นวัฒกร โพธิสาร

ร้าน Beauty2Cactus

โรงสีข้าวมังกรทอง 999 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หจก. พลากรฟาร์ม จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท ทศวิศออโตซิส จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท ต้องเจริญยนต์ จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี

บทความที่ได้รับการอ้างอิง

บทความที่ได้รับการอ้างอิง จากวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ซึ่งเป็นบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม บทความที่ได้รับการอ้างอิง นั้นจะต้องอยู่ในฐาน TCI เช่นกัน

As a result: The articles which published in 2018.

  1. อลงกรณ์ อัมพุช และวิจิตรา โพธิสาร. (2561). “การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ประชาคมอาเซียน ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน.” วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. หน้า 60 – 66.
บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 1 รอบที่ 3 (รับรองผลถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

As a result: the article that cited in 2019

จำนงค์ จันทร์เขียว, วิจิตรา โพธิสาร, พิสชานันท์ สนธิธรรม. (2562). “การประยุกต์ใช้สื่อประสมผ่านกระบวนการสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต คำพังเพยในวรรณคดีบทละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน. ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 21(2) กรกฎาคม – ธันวาคม. หน้า 187 – 200.

บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 1 รอบที่ 3 (รับรองผลถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

As a result: the article that cited in 2020

ศิริลักษณ์ หวังชอบ, วิจิตรา โพธิสาร, วาฤทธิ์ นวลนาง, สุวัฒน์ กล้วยทอง, ธงชัย เจือจันทร์. (2563). “ประสิทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 8(1) มกราคม – มิถุนายน 2563 : 278 – 298.

บทความที่ได้รับการอ้างอิง

ฐาน 2 รอบที่ 4 (รับรองผล พ.ศ.2563 - 2567)

As a result: The articles which published in 2019.

  1. Wijittra Potisarn, Prachit Intaganok, Nootjaree Boonget, and Udom Homkum. (2562). “The Relationship Between Cognitive Styles and Critical Thinking of Undergraduate Students at Surindra Rajabhat University.” Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University. 14(2) May – August 2019. หน้า 197 – 206 (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก)
บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 1 รอบที่ 3 (รับรองผลถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

As a result: the article that cited in 2020

วิจิตรา โพธิสาร, ประชิต อินทะกนก, นุชจรี บุญเกต, อุดม หอมคำ. (2563). การเปรียบเทียบลำดับการประมวลผลข้อมูลของคนและรูปแบบการคิดในการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 26(3) กรกฎาคม-กันยายน 2563 : 197 – 211 (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก)

บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 2 รอบที่ 4 (รับรองผล พ.ศ.2563 - 2567)

As a result: the article that cited in 2019

2. จำนงค์ จันทร์เขียว, วิจิตรา โพธิสาร, พิสชานันท์ สนธิธรรม. (2562). “การประยุกต์ใช้สื่อประสมผ่านกระบวนการสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต คำพังเพยในวรรณคดีบทละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน. ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 21(2) กรกฎาคม – ธันวาคม. หน้า 187 – 200.

บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 1 รอบที่ 3 (รับรองผลถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

As a result: the article that cited in 2019

3. วิจิตรา  โพธิสาร, ชูวงศ์  พรหมบุตร, จักรพงษ์  เจือจันทร์, สุรีย์ฉาย  สุคันธรัต, มัญญนา จำปาเทศ, เสาวนีย์ ปรางค์ชัยกุล, พิมภัสสร ชูตระกูล, ประภาพร บุญปลอด. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการกับความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.” วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต. 19(4) ตุลาคม – ธันวาคม 2562. 434 – 444.

บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 1 รอบที่ 3 (รับรองผลถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

As a result: The articles which published in 2020.

ศิริลักษณ์ หวังชอบ, วิจิตรา โพธิสาร, วาฤทธิ์ นวลนาง, สุวัฒน์ กล้วยทอง, ธงชัย เจือจันทร์. (2563). “ประสิทธิผลการให้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 8(1) มกราคม – มิถุนายน 2563 : 278 – 298.

บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 2 รอบที่ 4 (รับรองผล พ.ศ.2563 - 2567)

As a result: the article that cited in 2020

นวัฒกร โพธิสาร, วิจิตรา โพธิสาร, ศิรินทิพย์ พิศวง, จักรกฤช ใจรัศมี, พุฒิพงษ์ รับจันทร์. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ การสั่งซื้อสินค้าโอทอปนวัตวิถีในจังหวัดสุรินทร์. วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 4(1) : 27 – 37.

บทความที่ได้รับการอ้างอิง

As a result: the article that cited in 2020

วิจิตรา โพธิสาร, ประชิต อินทะกนก, นุชจรี บุญเกต, อุดม หอมคำ. (2563). การเปรียบเทียบลำดับการประมวลผลข้อมูลของคนและรูปแบบการคิดในการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 26(3) กรกฎาคม-กันยายน 2563 : 197 – 211 (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก)

บทความที่ได้รับการอ้างอิง
ฐาน 2 รอบที่ 4 (รับรองผล พ.ศ.2563 - 2567)

As a result: The articles which published in 2021.

วราลักษณ์ มาประสม, นวัฒกร โพธิสาร, จักรกฤช ใจรัศมี, วิจิตรา โพธิสาร, อนุชาวดี ไชยทองศรี, ปฏิวัติ ยะสะกะ, วีรยา มีสวัสดิกุล, จันทร์ดารา สุขสาม, สมพงษ์ วะทันติ. (2564). “ผลการใช้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีความจริงเสริมสร้างแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมในสี่จังหวัดอีสานใต้ : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ.” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 16(2) พฤษภาคม – สิงหาคม 2564. (รอตีพิมพ์).

ฐาน 1 รอบที่ 4 (รับรองผล พ.ศ.2563 - 2567)

บทความที่ได้รับการอ้างอิง จากวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จะเป็นการตรวจสอบโดยนักวิจัยเอง ทำให้พบจำนวนการอ้างอิงน้อย อย่างไรก็ตามหากมีเครื่องในการค้นหาที่ดีกว่านี้ ก็จะสามารถพบได้มากขึ้น

In this page, I’m going to share my research topic. I started to do my research in network and security field. However, I found that my topic was changed when I graduated the master degree. I think that researcher could change because of they work. Like me, I worked in the Technology Computer major which teached students to be teachers. Therefore, my research was in multimedia filed. Moreover, I changed my work place that was the Business Computer major. While, I was working with multimedia, I started to do my research in digital marketing’s field. I graduated in Ph.D. program in ICT for Education, as a results, my research was interested in e-Learning and instruction design. Although, I do research in different’s field, however, I am still writing academic paper. Moreover, I think that it is every important to share my purposes and knowledge with other.

คณะกรรมการดำเนินงาน

พ.ศ. 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 1142/ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560

คู่มือการใช้งาน

คณะอนุกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ (MIS). (2563). คู่มือการใช้งาน e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในบทบาทอาจารย์ (Teacher). สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

กิจกรรมการเรียนการสอน

บูรณาการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ + นิเทศศาสตร์ ในการออกแบบกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งบนเว็บ หรือ ภาพโปสเตอร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ 1209

บูรณาการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กับวิจัย โดยนักศึกษาในรายวิชาสถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในงานประชุมวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดบู้ทขายสินค้าโอท็อปนวัตวิถี บ้านหนองคันนา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

บูรณาการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กับวิจัย ซึ่งเป็นการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิตผ่านสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงงานรายวิชา 40%

กิจกรรมขององค์กร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เข้าร่วมกิจกรรม แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรอื่นๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุรินทร์ ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ (หัวหน้าโครงการ)

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ระดับมหาวิทยาลัย โดยหลังจากเสร็จพิธี นักศึกษาในที่ปรึกษานำพานมาไหว้ครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 3 กันยายน 2557 เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู สู่ขวัญน้อง คณะวิทยาการจัดการ ณ อาคารโรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 30 กันยายน 2557 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดเฟรซชี่ไนท์ คณะวิทยาการจัดการ และเป็นกรรมการตัดสิน ณ อาคารโรงยิมพละศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ อาคารโรงยิมพละศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมบัณฑิตต้นแบบ และอาจารย์ต้นแบบ ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงงานบริษัท เอราวัณเคมี เกษตร จำกัด จ.นครปฐม และบ้านหอมเทียน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรมงานปีใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

โครงงานนักศึกษาในที่ปรึกษา

ระดับปริญญาตรี

ปี พ.ศ. 2556

จรรณมณี กระแสโสม , อัจจิมาพร สุดสกุล. (2556). การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. โครงงานปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ 27 มิถุนายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 หน้าที่ ดังนี้ กำกับ ดำเนินงาน ติดตาม งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (รับตรวจประกัน ประจำปีการศึกษา 2558)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2559

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหารทุกหน่วยงาน รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพทุกระดับ ตลอดปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ/ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และระดับสถาบัน


ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 0312/ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564 หน้าที่ ดังนี้

  1. ตรวจสอบขอบเขตบทความ รูปแบบการเขียนบทความ ความครบถ้วนสมบูรณ์ และคุณภาพของบทความ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
  2. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) การคัดลอกผลงานของตนเอง (Self-plagiarism) ในบทความ
  3. พิจารณาบรรณาธิการประจำเรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชาของบทความ
  4. ตัดสินผลการพิจารณาบทความ
  5. ตรวจสอบบทความให้ถูกต้อง ครบถ้วนของบทความก่อนจัดทำเล่มและเผยแพร่
  6. ให้ความสำคัญกับผู้สนับสนุนบทความ ทั้งแหล่งทุน และผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านให้รับทราบว่าบทความนี้มีหน่วยงาน หรือบุคคลใดมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้อง
  7. ควบคุมและให้ความสำคัญต่อการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและการเผยแพร่ทางเว็บไซต์วารสาร ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และออกตรงตามกำหนดเวลา อย่างเคร่งครัด
  8. หากเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจะต้องแสดงความรับผิดชอบซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมการตีพิมพ์

ผลการดำเนินงานในวงรอบการปฏิบัติงาน

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้รับจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร TCI 2 (Tier 2) รับรองบทความที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 – 2567

ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง รักษาการบรรณาธิการ วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 0137/ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 หน้าที่ ดังนี้
“ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะด้านวิชาการ ในการพิจารณาคุณภาพบทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และประสานงานด้านต่างๆ กับกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ประสานการรับบทความ และส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกต้องของบทความด้านรูปแบบให้เป็นไปตามรูปแบบวารสาร”

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 0693/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

27 – 29 สิงหาคม 2557 นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 1 “BBA Young Challenge” ระหว่างวันที่ ณ อาคารอินทนิล อาคารเรียน 8 และหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 1 “BBA Young Challenge”

18 – 19 ตุลาคม 2557 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ใน โครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียนณ โรงแรมวังสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน

5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 คน เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 คน เข้าร่วมอบรมเทคนิคการพัฒนา “Web Application ดวยภาษา PHP MySQL” และกิจกรรมประกวดการพัฒนา “Web Application ด้วยภาษา PHP MySQL ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ”

รางวัลชนะเลิศ ประกวดการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP MySQL

23 ธันวาคม 2559 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 คน เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8”

23 พฤษภาคม 2560 นำนักศึกษาลงพื้นที่บริการวิชาการ เก็บข้อมูลสินค้า ผู้ประกอบการ (ชมรมผู้สูงอายุ) ก่อนจัดทำเว็บขายสินค้าออนไลน์  ณ วัดป่าอาเจียง ตําบล กระโพ อําเภอ ท่าตูม สุรินทร์

ลงพื้นที่บริการวิชาการเก็บข้อมูลสินค้า

13 – 14 กรกฎาคม 2560 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 8 คน เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ณ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ณ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11

2 เมษายน 2561    นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 3 คน สำรวจ เก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ในโครงการการเผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ชุมชนบ้านกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการการเผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

28 – 29 เมษายน 2561 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 11 คน ไปอบรมเชิงปฏิบัติการ “Oracle Excellence Student Workshop 2018” ในหลักสูตร “Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques for Enterprise Developer” ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม จังหวัดมหาสารคาม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Oracle Excellence Student Workshop 2018”

27 – 29 มิถุนายน 2561 นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 24 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์ วิทยากร มาสเตอร์อึ่ง ซึ่งจัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์

รางวัลที่ได้รับ

รางวัล อาจารย์ดีเด่น ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2559 วันที่15 มิถุนายน 2559 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รางวัล อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานประกวดการจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี เรื่อง “ลุยงานวิจัยให้สุดทาง” ภาคบรรยาย จัดโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคบรรยาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานประกวดการจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี เรื่อง “ลุยงานวิจัยให้สุดทาง” ภาคโปสเตอร์ จัดโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคโปสเตอร์

การพัฒนาตนเอง

ปี พ.ศ. 2554

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 2 กันยายน 2554

งานบริการวิชาการ

วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ และประกวดพัฒนาเว็บไซต์สำหรับนักเรียน สพม. ในเขต จ.สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 และร่วมแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมตึกล้านช้าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ และประกวดพัฒนาเว็บไซต์สำหรับนักเรียน สพม. ในเขต จ.สุรินทร์

งานวิจัยที่ได้รับทุน

พ.ศ. 2548 ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2548 ประเภทอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการทดลองอินเทอร์เน็ตโพรโตคอล รุ่น 6 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Developing MSU IPv6 Experimental Testbed)

พ.ศ. 2550 ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551 ประเภทอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิผลการรับ – ส่งสัญญาณของข้อมูลโดยระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Network Analysis for Point to Point Performance Improvement)

พ.ศ. 2551 และ 2552 ได้รับทุน ผู้มีศักยภาพทางการวิจัย (Potential Researcher Scholarship) ระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2551 และ 2552

พ.ศ. 2553 ได้รับทุน อุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2553 เรื่อง การปรับปรุงกฎของไฟร์วอลล์แบบอัตโนมัติ (Automatic Firewall Rule Update)

พ.ศ. 2555 ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 เรื่อง ระบบติดตามโครงงานปริญญานิพนธ์ กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี (Tracking Project System in case study of Computer Technology Major, Faculty of Agriculture and Technology)

พ.ศ. 2555 ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 เรื่อง สื่อศึกษาบันเทิงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ด้วยแอนเมชันสามมิติ กรณีศึกษา เรือมอันเร (Edutainment Innovation for Preserving Surin Culture with 3D Animation in case study Reumunrae)

พ.ศ. 2556 ได้รับทุนโครงการ”พัฒนาศักยภาพคนพิการ: โครงการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง การพัฒนาสื่อประสมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่อง ประชาคมอาเซียน (Development multimedia for hearing-impaired children in title of ASEAN)

พ.ศ. 2557 ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง การสร้างระบบต้นแบบการบริการบัณฑิตและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ (A development of e-Alumni Prototype System for Management Sciences Faculty)

พ.ศ. 2559 ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป วช. ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Developing Online Shopping Mall System for Sales Support and promotion of Surin Stores in Case Study of Small and Medium Enterprises Group)

พ.ศ. 2563 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเป็นผลงานเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การเปรียบเทียบการสอนแบบบนลงล่างและแบบล่างขึ้นบนด้วยการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆที่ส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Comparing Top-down and Bottom-up Teaching Method via Cloud Based Learning Enhancing e-Commerce Web Coding Skill of Undergraduate Students)

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2548

1. วิจิตรา น้อยสงวน, สมนึก พ่วงพรพิทักษ์. (2548). “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการทดลองอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล รุ่น 6 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.” ในการประชุมวิชาการ The First   Northeastern Computer Science and Engineering Conference 2005 (NE-CSEC 2005). วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2548. หน้า 258 – 265. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี)

2. วิจิตรา น้อยสงวน, สมนึก พ่วงพรพิทักษ์. (2548). “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการทดลองอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล รุ่น 6 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะที่ 2.” ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 1. วันที่ 1 – 2 กันยายน 2548. หน้า 125. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี)