ข้าวอินทรีย์บ้านรุน

ข้าวอินทรีย์บ้านรุน ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์แท้ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ควบคู่กับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q พร้อมรหัสรับรองจาก บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (มกษ. 9001 เล่ม 1-2552 และ เล่ม 4-2553)

ข้าวอินทรีย์

ข้าวหอมมะลิ 105 ราคากิโลกรัมละ 45 บาท
ข้าวรวม ราคากิโลกรัมละ 40 บาท
ข้าวซ้อมมือ ราคากิโลกรัมละ 45 บาท
ข้าวกล้อง ราคากิโลกรัมละ 45 บาท

ข้าวนาแปลงใหญ่

ข้าวเหนียวดำ ราคากิโลกรัมละ 35 บาท
ข้าวเหนียวแดง ราคากิโลกรัมละ 35 บาท
ข้าวผกาอำปึล ราคากิโลกรัมละ 35 บาท
ข้าวหอมประดู่ ราคากิโลกรัมละ 35 บาท
ข้าวเหนียวสันปาตอง ราคากิโลกรัมละ 35 บาท

มาตรฐานรับรอง

สนใจสั่งซื้อ

ติดต่อ: คุณปราณี ทวีโภค (ประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านรุน)
Line id: 0630837655
โทร. 0630837655