บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2560

24 วิจิตรา โพธิสาร, นวัฒกร โพธิสาร, ชูวงศ์ พรหมบุตร. (2560). “การศึกษาการยอมรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุรินทร์.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4. วันที่ 10 มีนาคม 2560. หน้า 696 – 704. เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4

25 วิจิตรา โพธิสาร,พิสชานันท์ สนธิธรรม, ชูวงศ์ พรหมบุตร, สุรัตน์ สุขมั่น. (2560). “การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560. หน้า 53 – 61. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11

26 จารุพร จันทร์กลิ่น, เอกลักษณ์ จันทะคัด, ธนัญชัย สมบัติพิทักษ์สุข, วิจิตรา โพธิสาร, พิสชานันท์ สนธิธรรม, ทรงกลด พลพวก. (2560). “ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี 4G ในจังหวัดสุรินทร์.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560. หน้า 298 – 306. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

27 วิภาวดี บุญบรรลุ, ขวัญหทัย ใหญ่เลิศ, วนิดา บุญอุ่น, ณัชชา แสนรู้, วิจิตรา โพธิสาร, ยุภา ประยงค์ทรัพย์, ทรงกลด พลพวก. (2560). “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบันเทิง ร้านตะวันแดง มหาซน สาขาจังหวัดสุรินทร์.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560. หน้า 307 – 315. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.