บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2564

37 จีรวัฒน์ อุส่าห์ดี, นิชานาถ มานุจำ, ณัฐกิตติ์ นะรานรัมย์, วิจิตรา โพธิสาร. (2564). “ส่วนประสมทางการตลาดและการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าร้านกุนเชียง 5 ดาว ในจังหวัดสุรินทร์.” วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ. 2(1) มกราคม – มิถุนายน 2564 : 1 – 16.

38 วราลักษณ์ มาประสม, นวัฒกร โพธิสาร, จักรกฤช ใจรัศมี, วิจิตรา โพธิสาร, อนุชาวดี ไชยทองศรี, ปฏิวัติ ยะสะกะ, วีรยา มีสวัสดิกุล, จันทร์ดารา สุขสาม, สมพงษ์ วะทันติ. (2564). “ผลการใช้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีความจริงเสริมสร้างแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมในสี่จังหวัดอีสานใต้ : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ.” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 16(2) พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 : 161 – 170.

39 สุภชา ศรีโท, วิจิตรา โพธิสาร. (2564). คุณภาพชีวิตกำลังพล พลทหารกองประจำการ ในเขตพื้นที่สังกัดกองทัพภาคที่ 2. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12”. วันที่ 16 – 17 กันยายน 2564. หน้า 731 – 743. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

40 พระชาตรี ชุมภู, วิจิตรา โพธิสาร, สุรีย์ฉาย สุคันธรัต. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าวัดอิสาณของพุทธศาสนิกชน จังหวัดบุรีรัมย์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12”. วันที่ 16 – 17 กันยายน 2564. หน้า 744 – 754. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.