คณะกรรมการดำเนินงาน

พ.ศ. 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 1142/ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560