บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2559

21 นราวุธ สินสุพรรณ์, วิจิตรา โพธิสาร, อุไร เชื่อมไธสง, จักรี สาแก้ว, กุสินารา ชัยสีดา. (2559). “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8. วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559. หน้า B165 – B171. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

22 อุษา ร้อยมาลา, สร้อยสุดา สุวงษ์, ภัทรกัญญา สุภิษะ, อัมรินทร์ พระงาม, วิจิตรา โพธิสาร. (2559). “การพัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์สำหรับโรงเรียนสวายวิทยาคาร.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8. วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559. หน้า B172 – B178. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8”

23 ชัยวัฒน์  วันดี, นันทนา  นพเก้า, จันทร์แรม สิมมาลา, รัตติยา  ทองศรี, วิจิตรา  โพธิสาร. (2559). “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8. วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559. หน้า D424 – D432. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.