งานวิจัยที่ได้รับทุน

พ.ศ. 2548 ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2548 ประเภทอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการทดลองอินเทอร์เน็ตโพรโตคอล รุ่น 6 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Developing MSU IPv6 Experimental Testbed)

พ.ศ. 2550 ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2551 ประเภทอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิผลการรับ – ส่งสัญญาณของข้อมูลโดยระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Network Analysis for Point to Point Performance Improvement)

พ.ศ. 2551 และ 2552 ได้รับทุน ผู้มีศักยภาพทางการวิจัย (Potential Researcher Scholarship) ระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2551 และ 2552

พ.ศ. 2553 ได้รับทุน อุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2553 เรื่อง การปรับปรุงกฎของไฟร์วอลล์แบบอัตโนมัติ (Automatic Firewall Rule Update)

พ.ศ. 2555 ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 เรื่อง ระบบติดตามโครงงานปริญญานิพนธ์ กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี (Tracking Project System in case study of Computer Technology Major, Faculty of Agriculture and Technology)

พ.ศ. 2555 ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 เรื่อง สื่อศึกษาบันเทิงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ด้วยแอนเมชันสามมิติ กรณีศึกษา เรือมอันเร (Edutainment Innovation for Preserving Surin Culture with 3D Animation in case study Reumunrae)

พ.ศ. 2556 ได้รับทุนโครงการ”พัฒนาศักยภาพคนพิการ: โครงการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง การพัฒนาสื่อประสมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่อง ประชาคมอาเซียน (Development multimedia for hearing-impaired children in title of ASEAN)

พ.ศ. 2557 ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง การสร้างระบบต้นแบบการบริการบัณฑิตและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ (A development of e-Alumni Prototype System for Management Sciences Faculty)

พ.ศ. 2559 ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป วช. ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Developing Online Shopping Mall System for Sales Support and promotion of Surin Stores in Case Study of Small and Medium Enterprises Group)

พ.ศ. 2563 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเป็นผลงานเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การเปรียบเทียบการสอนแบบบนลงล่างและแบบล่างขึ้นบนด้วยการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆที่ส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Comparing Top-down and Bottom-up Teaching Method via Cloud Based Learning Enhancing e-Commerce Web Coding Skill of Undergraduate Students)