รางวัลที่ได้รับ

รางวัล อาจารย์ดีเด่น ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2559 วันที่15 มิถุนายน 2559 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รางวัล อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานประกวดการจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี เรื่อง “ลุยงานวิจัยให้สุดทาง” ภาคบรรยาย จัดโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคบรรยาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานประกวดการจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี เรื่อง “ลุยงานวิจัยให้สุดทาง” ภาคโปสเตอร์ จัดโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคโปสเตอร์