บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2555

9. ศักดิ์ดา ประสานรส, แววมณี เคลือหลายนวล, วิจิตรา โพธิสาร, บุญเหลือ นาบำรุง. (2555). “การศึกษาผลการใช้ระบบติดตามโครงงานนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 8 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2555. หน้า 178 – 185. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

10. วิจิตรา โพธิสาร, นวัฒกร โพธิสาร, ศิรสิทธิ์ ไกรสะรัมย์ . (2555). สื่อศึกษาบันเทิงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้วยแอนนิเมชันสามมิติ กรณีศึกษา เรือมอันเร. ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 8 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2555. หน้า 158 – 165 มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.