บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2552

3. Richard Booth, Wijittra Noisanguan. (2009). “An Axiomatic Approach to Firewall Rule Update.” In proceeding of The Sixth International Joint Conference Science and Software Engineering (JCSSE 2009). May 13th -15th, 2009. pp. 70 – 75. Thailand: Phuket. (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท)

4.  วัชรชัย วีรกุลเกษตร, วงศวัฒน์ เทพาศักดิ์, ศุภรัตน์ ขรรค์ทัพไทย, วิจิตรา น้อยสงวน, สุรเชษฐ์ ตั้งทรัพย์สกุล, กำธร สารวรรณ. (2552). “การวิเคราะห์ระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิผลการรับ-ส่งสัญญาณของข้อมูลโดยระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.”  ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่  5. วันที่ 10 – 11 กันยายน 2552.หน้า 280 – 289. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.