ดร.วิจิตรา โพธิสาร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2562 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พ.ศ. 2553 วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2548 วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง) หน่วยงาน: งานระบบเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

กันยายน พ.ศ. 2548 – มีนาคม พ.ศ. 2551 ตำแหน่ง: พนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พนักงานสถาบัน) หน่วยงาน: งานระบบเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ได้รับทุน ผู้มีศักยภาพทางการวิจัย (Potential Researcher Scholarship) ระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2551 และ 2552 (เรียนเต็มเวลา 17 เมษายน 2551 – 23 สิงหาคม 2553)

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตำแหน่ง: อาจารย์ (จ้างเหมา) หน่วยงาน: สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์

พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 – กันยายน พ.ศ. 2556 ตำแหน่ง: อาจารย์ (อัตราจ้าง) หน่วยงาน: สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง: อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) หน่วยงาน: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์