บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2556

11. Wijittra Potisarn, Nawuttagorn Potisarn. (2013). “Developing Multimedia for Hearing-Impaired Children in Reum An-re, a Famous Folk Dancing of Surin Province.” In proceeding of the First International Conference on Innovation in Education. May 13th -15th, 2013. pp. 284 – 292. Mahidol University: Institute for Innovative Learning.

12. สุริยัน รักษา, ลิขิต พานิชรัมย์, วิจิตรา โพธิสาร, นวัฒกร โพธิสาร, ทองล้วน สิงห์นันท์, นัฐกณ วิเศษวงษา. (2556). “การศึกษาผลการพัฒนาแผนที่สามมิติ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และการสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 5. วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2556. หน้า 186 – 193. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

13. วชิระ  ดัชถุยาวัตร, สิริพงศ์ สมฤทธิ์, วิจิตรา โพธิสาร, กิตติพงศ์ แซ่เตียว, บุญเหลือ นาบำรุง, จีระนันท์ ตะสันเทียะ, อธิปัตย์ ฤทธิรณ. (2556). “การศึกษาผลการพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านขายดีดอทเน็ท.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และการสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 5. วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2556. หน้า 610 – 618. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.