บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2558

17. วิจิตรา โพธิสาร. (2558). “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลบัณฑิตและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.” ในการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1. วันที่ 30 มกราคม 2558. หน้า 256 – 263. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

18. มาลินี เสียงใส, จันทร์จิรา ประดับศรี, ศิริพร ไม้จันทร์ดี, ศักดิ์ศิลป์ พรมด้าว, วิจิตรา โพธิสาร. (2558). “พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดชุมชน เขตตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์.” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53. วันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2558. ไม่ระบุหน้า. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

19. นิตยา พานทุม, วรัญชลี สัตย์แสง, อาทิตยา ตาติจันทร์, ปรางวลัย กิระพล, วิจิตรา  โพธิสาร. (2558). “พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านกาแฟคอฟฟี่ดั๊ก เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์.” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53. วันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2558. ไม่ระบุหน้า. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

20. Wijittra Potisarn, Udom Homkum and Prachit Intaganok. (2015). “Effects of Online Coaching in Web Programming of Business Computer Students.” In proceeding of the First International Conference on Research in Education, Arts, Management, and Science. November 24th – 26th, 2015. pp. 285 – 295. Roi Et: Roi Et Rajabhat University.

The 1st International Conference on Research in Education, Arts, Management, and Science.