User Manual

คณะอนุกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ (MIS). (2563). คู่มือการใช้งาน e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในบทบาทอาจารย์ (Teacher). สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *