บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ. 2554

5. วิจิตรา  น้อยสงวน, สมนึก พ่วงพรพิทักษ์. (2554). “การออกแบบวิธีการปรับปรุงกฎของไฟร์วอลล์.” ในการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT 2010). วันที่ 13 – 15 มกราคม 2554. หน้า 136 – 141. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. (ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท)

6.  นวัฒกร โพธิสาร, วิจิตรา  น้อยสงวน, จิรัฎฐา  ภูบุญอบ, มนัสวี แก่นอำพรพันธ์. (2554). “การพัฒนาเกมที่เน้นผู้เล่นเป็นสำคัญสำหรับเกมมวยไทยแบบสามมิติ.” ในการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT 2011). วันที่ 26 – 28 มกราคม 2554. หน้า 226 – 231. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.

7. วิจิตรา โพธิสาร, นวัฒกร โพธิสาร, บวรศักดิ์ โสดาธาตุ, ชัยวัฒน์ บุญดี. (2554). “การออกแบบบทเรียนออนไลน์ เพื่อแก้ไขมโนติที่ คลาดเคลื่อน วิชาโครงสร้างเต็มหน่วย.” ในการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4. วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2554. หน้า 586 – 591. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

8.  ธนพล  เริ่มปลูก, บดินทร จีนเปีย, วสุพล เริ่มปลูก, วิจิตรา โพธิสาร. (2554). “การวิเคราะห์คุณลักษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 7. วันที่ 8 – 9 กันยายน  2554. หน้า 534 – 542. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (Best present award)