งานบริการวิชาการ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย ใน วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 1 เรื่อง https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index
วันที่ รับบทความ : 17 มีนาคม 2565 วันที่ประเมินเสร็จ : 22 มีนาคม 2565

เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การจัดทำวารสารเข้าสู่ฐาน TCI และการใช้งานระบบ ThaiJo ให้กับ คณะทำงานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบ ThaiJo ให้กับ คณะทำงานวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.

เป็นผู้เชี่ยวชาญ ตรวจเครื่องมือการวิจัย นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง คือ การศึกษาสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วันที่ รับเครื่องมือการวิจัย : 31 มีนาคม 2565 วันที่ตรวจเสร็จ : 8 เมษายน 2565

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย ใน วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 เรื่อง https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/index
วันที่ รับบทความ : 7 มิถุนายน 2565 วันที่ประเมินเสร็จ : 16 มิถุนายน 2565

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย ใน วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 เรื่อง https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/index
วันที่ รับบทความ : 14 มิถุนายน 2565 วันที่ประเมินเสร็จ : 19 มิถุนายน 2565

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิชาการ ใน วารสารวิทยาการจัดการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 1 เรื่อง https://mangt.pcru.ac.th/research1.php
วันที่ รับบทความ : 15 มิถุนายน 2565 วันที่ประเมินเสร็จ : 24 มิถุนายน 2565

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย ใน วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 1 เรื่อง https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index
วันที่ รับบทความ : 23 มิถุนายน 2565 วันที่ประเมินเสร็จ : 13 กรกฎาคม 2565

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย ใน วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 1 เรื่อง https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index
วันที่ รับบทความ : 26 มิถุนายน 2565 วันที่ประเมินเสร็จ : 13 กรกฎาคม 2565