งานบริการวิชาการ

เป็นที่ปรึกษาระดับผู้ประกอบการใหม่ ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) ปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งแต่ เมษายน  – กรกฎาคม 2560

ผู้ประกอบการโรงสีข้าว

เป็นนักวิจัย ในโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560

สำรวจและประเมินความพึงพอใจ อบต.ทุ่งมน

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1207 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย