งานบริการวิชาการ

เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ ให้กับบริษัทมังกรทองสุรินทร์ขนส่ง จำกัด ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

วิทยากรร่วมในโครงการวิจัย เรื่อง สื่อโมชันกราฟิกเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางสุขภาวะ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ทีม อสม.ทุกหมู่บ้านใน อบต.นอกเมือง

เป็นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 24 เมษายน 2563 ในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 ในปัจจุบัน

วิทยากร ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงวัย ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ จัดโดย กศน.ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้านโคกเพนาว์ ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ อบต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร์

เป็นที่ปรึกษาด้านการทำเพจของผู้ประกอบการร้านสายไหม จ.สุรินทร์ วันที่ 26 มิถุนายน 3, 10 กรกฎาคม 2563 เพจ : https://web.facebook.com/saimaisurinsilk/

เป็นที่ปรึกษาด้านการทำเพจของผู้ประกอบการร้านธัญธารีย์ (Thanthari) จ.บุรีรัมย์ วันที่ 27 มิถุนายน 12, 28 กรกฎาคม 2563 เพจ : https://web.facebook.com/Thanthari.official/

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยากร ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพเกษตรกรรม จัดโดย กศน.ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 18, 19, 25, 26 กรกฏาคม 2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองปรือ ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์