งานบริการวิชาการ

เป็นนักวิจัย ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดสุรินทร์ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.กังแอน

เป็นนักวิจัย ในโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558

สำรวจและประเมินความพึงพอใจ เทศบาลตำบลบัวเชด