งานบริการวิชาการ

เป็นนักวิจัย ในโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

สำรวจและประเมินความพึงพอใจ อบต. น้ำเขียว

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

วิทยากร ในโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ระหว่างวันที่  29 – 31 มกราคม 2561  เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาบ้านภูมิกันดาร หมู่ 5 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วิทยากร ในโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ ให้กับบริษัทโรงสีมังกรทอง 999 จำกัด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ