งานบริการวิชาการ

ผู้ประเมิน (reviewer) พิจารณาบทความกลุ่ม Innovation and Technology management/Education Technology Management จำนวน 3 บทความ และเป็นประธานกรรมการวิพากษ์การนำเสนอผลงานประจำห้อง (Commentator) จำนวน 9 เรื่อง ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (The National Conference on Technology and Innovation Management) ครั้งที่ 7

วิทยากร ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เสื่อกกและผ้าไหม เพื่อเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ชุมชน ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 24 และ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านสนพัฒนา ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

วิทยากร ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ชื่อโครงการ “ช่วยแม่ขายของ” กิจกรรม ปฏิบัติการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโคกวัด และ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านม่วงเจริญ ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และ ระหว่างวันที่ 3 – 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านศาลา และ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านศาลาสามัคคี ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมประกอบด้วย 👉อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพสินค้าและบริการ 👉อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างร้านบน Shopee👉อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งาน Line QA👉อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเพจร้านค้า

วิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมฯ นักศึกษาใหม่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

เป็นคณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจและบริการ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ในรูปแบบออนไลน์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และแบบออนไลน์

เป็นที่ปรึกษา โครงการเสริมแกร่ง SMEs ให้กับผู้ประกอบการ ในวันที่ 3, 7, 8 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ให้คำปรึกษา เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress และการทำ SEO

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และแบบออนไลน์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และแบบออนไลน์

เป็นวิทยากร แนะการดำเนินงานวารสารใหม่เพื่อรองรับการเข้าฐาน TCI ให้กับ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น.

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และแบบออนไลน์

เป็นที่ปรึกษา โครงการเสริมแกร่ง SMEs ให้กับผู้ประกอบการ ในวันที่ 14, 15 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ให้คำปรึกษา เรื่อง การทำโฆษณาบนเฟสบุ๊ค

เป็นที่ปรึกษา ให้กับ บจก.ต้องเจริญยนต์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ให้คำปรึกษา เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress และการทำ SEO
https://www.tongjaroenyon.com/

เป็นวิทยากร แนะนำการดำเนินงานวารสารเพื่อรองรับการเข้าฐาน TCI ให้กับ “วิทยาการจัดการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 – 12.00 น.

เป็นวิทยากร ในโครงการสุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ณ บ้านรุน ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

เป็นวิทยากร ในโครงการสุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่”ระหว่างวันที่ 16 -17 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร จำนวน 1 เรื่อง และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 เรื่อง https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/index
วันที่ รับบทความ : 21 สิงหาคม 2564 วันที่ประเมินเสร็จ : 22 สิงหาคม 2564

เป็นวิทยากร แนะนำการดำเนินงานวารสารเพื่อรองรับการเข้าฐาน TCI ให้กับ “วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” วันที่ 28 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 – 15.00 น.

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย ใน วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 1 เรื่อง http://edujournal.bru.ac.th/
วันที่ รับบทความ : 28 ตุลาคม 2564 วันที่ประเมินเสร็จ : 30 ตุลาคม 2564

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย ใน วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 เรื่อง https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/index
วันที่ รับบทความ : 19 ธันวาคม 2564 วันที่ประเมินเสร็จ : 19 ธันวาคม 2564