งานบริการวิชาการ

เป็นนักวิจัย ในโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559

สำรวจและประเมินความพึงพอใจ อบต.สำเภาลูน