งานบริการวิชาการ

วิทยากร ในโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2/ 2561 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม และ 1, 4, 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ กศน.อำเภอปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วิทยากร ในโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

ที่ปรึกษานักศึกษาในการบริการวิชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร อบต.สลักได ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 2562

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร อบต.สลักได ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร ในโครงการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ กศน.ตำบลประทัดบุ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2562

วิทยากร ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 สร้างอาชีพโดยการผลิตดอกไม้จันทน์ เรื่อง การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจชุมชน วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ บ้านนาสนวน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

การถ่ายภาพและการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจชุมชน

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1207 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

วิทยากร Digital marketing ในโครงการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสุรินทร์ ในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งผลให้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)

วิทยากร Digital marketing ในโครงการยุวพัฒน์รักถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

วิทยากร ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงวัย ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ จัดโดย กศน.ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้านเดื่อพัฒนา ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์