กิจกรรมขององค์กร

วันที่ 18 – 26 มกราคม 2559 เข้าเวรรับทีมนักแสดงจากต่างชาติ SIFF และเข้าเวรทำอาหาร ณ อาคารโรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 19 มกราคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ตัวแทนนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในงาน SIFF

มกราคม – พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่15 มิถุนายน 2559  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ณ โรงแรมเคอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐาน)

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ “ของดีบ้านฉัน” ครั้งที่ 2 (หัวหน้าโครงการ)

วันที่ 20 กันยายน 2559 เข้าร่วมกิจกรรมตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ ศูนย์มาตรฐานการศึกษา/ ศูนย์นิติการ/ ศูนย์ตรวจสอบภายใน (ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐาน)  

วันที่ 23 กันยายน 2559 เข้าร่วมการประชุม ผู้บริหารการศึกษาระดับภูมิภาค ในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 (นครชัยบุรินทร์) ณ จ.นครราชสีมา (ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐาน)

วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐาน)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐาน)