กิจกรรมขององค์กร

วันที่ 24 – 25 มกราคม 2560 เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมกิจกรรมบายเนียร์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 รับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เข้าประชุมพบท่านอธิการบดี ผศ.กนก โตสุรัตน์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เข้าประชุมพบท่านอธิการบดี ผศ.กนก โตสุรัตน์ ณ คณะวิทยาการจัดการ 15.30 – 16.30 น.

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ร่วมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตย์ปฏิญาณตน ประจำปี 2560 (ในภาคเช้า)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 เข้าร่วมสัมมนาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “แนวโน้มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อโลกสีเขียว อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

วันที่ 11-12 กันยายน 2560 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ธกส. (สำนักงานใหญ่) จ.กรุงเทพมหานคร (หัวหน้าโครงการ)

วันที่ 22 กันยายน 2560 เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วิทยาการจัดการ แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิภา พนมเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ รอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในรายวิชาสัมมนาฯ สอนโดย ดร.ยุภา ประยงค์ทรัพย์ วิทยากร อ.เอกราวี คำแปล จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาขีพ ณ อาคารโรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 20, 27, 30 พฤศจิกายน, 2 ธันวาคม 2560 ประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการและด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามเส้นทางน้ำ จ.สุรินทร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อบต.จรัส อ.บัวเชด

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทีมกองเชียร์และนักศึกฬาแชร์บอลสีแดง