กิจกรรมขององค์กร

วันที่ 8 มกราคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 – 25 มกราคม 2561 เข้าร่วมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

วันที่ 28 มกราคม 2561 (12.00-18.00 น.) เข้าเวรรับทีมนักแสดงจากต่างชาติ ณ อาคารโรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จเป็นประธานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ และเปิดชมรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งร่วมการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE

วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 11 เมษายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการและด้านการท่องเที่ยวฯ

วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (หัวหน้าโครงการ)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องประชุม อาคาร Two Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรม “จิตอาสา” ร่วมกับ อบต.นอกเมือง

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ ​ 10​ สิงหาคม​ 2561 เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่​ 19​ สิงหาคม​ 2561​ เป็นคณะกรรมการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ​ Post​-test สำหรับนักศึกษาภาคปกติ​ /ภาคกศ.บป.​ ณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

วันที่ 1 กันยายน 2561 เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในมหกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมทางน้ำ “สุรินทร์โมเดล” ณ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 14 กันยายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วิทยาการจัดการ แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาการจัดการ อ.ปรีดา ปัทมาวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมโครงการนิทรรศการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 (General Education Day : GE Day) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมงานวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์