กิจกรรมขององค์กร

พฤศจิกายน 2557 – มีนาคม 2558 เข้าร่วมกิจกรรม แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุรินทร์ (หัวหน้าโครงการ)

วันที่ 22 มีนาคม 2558 เข้าร่วมกิจกรรม AEC ASEAN Youth Camp 2015 ณ ห้วยเสน่ง จ.สุรินทร์

วันที่ 23 มีนาคม 2558 ติดป้ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุรินทร์ (หัวหน้าโครงการ)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษา “FMS ผู้นำพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 4” ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ ณ อาคารโรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 3 กันยายน 2558 เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ระดับคณะ ณ ห้องประชุม อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 16 กันยายน 2558 เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดนำเสนอผลงานของนักศึกษา “ของดีบ้านฉัน” ครั้งที่ 1 ณ อาคารโรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (หัวหน้าโครงการ)

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล กีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 48 “ขุนศักรินทร์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมการแสดงสาวลำซึ่งตัวแทนคณะวิทยาการจัดการในงานฉลองหลังแข่งกีฬาสีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์