กิจกรรมขององค์กร

วันที่ 9 มกราคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2562 อาคารโรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 24 มกราคม 2562 (18.00 – 06.00 น.) 25 มกราคม 2562 (18.00 – 00.00 น.) เข้าเวรรับทีมนักแสดงจากต่างชาติ ณ อาคารโรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยพบประชาคมชาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 8 มีนาคม 2562 ร่วมจัดทำเล่มหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อนำเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ และเปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

วันที่ 10 เมษายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรมรับรายงานตัวบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 1 เมษายน – 5 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรมประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาชั้นปี 1 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562 ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการ บันทายศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมงานกิจกรรมในโครงการทำบุญตักบาตร และบายศรี สู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปี 62 ณ อาคารการจัดการบันทายศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมงานกิจกรรมไหว้ครู ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ณ อาคารโรงแรมล้านช้าง

วันที่ 11 กันยายน 2562 เข้าร่วมงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ บ้านนาสนวน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยประชุมร่วมกับบุคลากรปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำคณะ สำนักต่าง ๆ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 43303 ชั้น 3 อาคารคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและพิจารณาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ บริเวณศาลตายายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 25 กันยายน 2562 เข้าร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติ อ.สมยศ พรมงาม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ณ อาคารโรงแรมล้านช้าง

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เข้าร่วมพิธีขึ้นอาคารเรียนใหม่ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562

เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วิทยากรโดย ผอ.นุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียน 2/ 2562 วันที่ 13 พ.ย 62 ณ อาคารโรงแรมล้านช้าง

เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักเรียนรอบโควต้า (พิเศษ) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ร่วมออกแนะแนวรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสิรินธร

ร่วมออกแนะแนวรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ร่วมออกแนะแนวรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ร่วมออกแนะแนวรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 บ้านเชียงเกมส์ วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ร่วมกิจกรรม 🎉🎉สานสัมพันธ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563🎉🎉 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารการจัดการบันทายศรี