กิจกรรมขององค์กร

ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4
(SICE) ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2563 – 2 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารโรงแรมล้านช้าง มรภ.สุรินทร์

ร่วมกิจกรรมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2562
ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2563 – 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หน่วยงานที่นักศึกษาออกฝึกฯ

เข้าร่วมกีฬาสีคณะวิทยาการจัดการ “วิทยาการเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมส์หลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมกีฬาสีกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2562 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการบันทายศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 29 เมษายน 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสื่อ e-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ Platform Moodle SRRU ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เวลา 13.30 โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team ตามสถานการณ์โควิค-19 ในปัจจุบัน