ตรวจประกันคุณภาพ/ทวนสอบฯ

พ.ศ. 2565

เป็นคณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจและบริการ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและการบริหาร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และแบบออนไลน์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และแบบออนไลน์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และแบบออนไลน์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และแบบออนไลน์