ตรวจประกันคุณภาพ/ทวนสอบฯ

พ.ศ. 2564

เป็นคณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจและบริการ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ในรูปแบบออนไลน์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และแบบออนไลน์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และแบบออนไลน์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และแบบออนไลน์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และแบบออนไลน์