ตรวจประกันคุณภาพ/ทวนสอบฯ

พ.ศ. 2562

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1207 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์