ตรวจประกันคุณภาพ/ทวนสอบฯ

พ.ศ. 2563

เป็นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 24 เมษายน 2563 ในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 ในปัจจุบัน

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์