การพัฒนาตนเอง

ปี พ.ศ. 2555

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ Oracle Academy Instructor Training 2012 and Oracle ThinkQuest Competition 2012 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในวันที่  24 – 25 กุมภาพันธ์  2555.

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS (International English Language Testing System)  ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ภาษา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในวันที่  5 – 7  มีนาคม 2555.

อบรม ในโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์