การพัฒนาตนเอง

ปี พ.ศ. 2558

อบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติวิเคราะห์ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Lisrel” ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เทคนิคการใช้โปรแกรม Lisrel

เข้าร่วม อบรมการดำเนินงานเพื่อการปประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารฝึกประการณ์ล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Google App for Education วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สังเกตการณ์) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558