การพัฒนาตนเอง

ปี พ.ศ. 2562

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยวิชาการ “คลินิกบทความวิจัยวิชาการ” จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งที่ 2 และคอมพิวเตอร์สัมพันธ์ครั้งที่ 6 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผ่านการอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี พ.ศ. 2562

เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ”คิดดีแล้วจัดเต็ม อีสปอร์ตได้มากกว่าเสีย” โดยนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มรภ.สุรินทร์  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เข้าอบรม​ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ เรื่อง​เทคนิควิธีการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ​ โดยท่าน​ รศ.​ ดร.วรรณดี​ สุทธินรากร​ และท่าน​ ดร.สมเกียรติ​ สุทธินรากร​ ณ​ ห้องประชุม อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ ​27 – 28​ กรกฎาคม​ 2562​

เข้าอบรม​ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ​ โดยท่าน​ รศ.​ ดร.วรรณดี​ สุทธินรากร​ และท่าน​ ดร.สมเกียรติ​ สุทธินรากร​ ณ​ ห้องประชุม อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ ​3 – 4​ สิงหาคม​ 2562​

เข้าอบรม โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEIC วันที่ 10 – 11, 17 – 18, 24 – 25 สิงหาคม 2562 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยมุ่งเป้า” วิทยากรโดย คุณธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมฉัทฑัณต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SRRU Online Learning)” ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21” โดยท่าน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์

เข้าร่วมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/ นักวิจัย ผ่านระบบ E-learning ได้จาก https://ohrs.nrct.go.th/e-learning โดยสอบผ่านวันที่ 17 ธันวาคม 2562 และสามารถใช้งานได้ถึง 17 ธันวาคม 2565

เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา Responsible Conduct of Research and Research Integrity วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุใออดิทอเรียมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น