การพัฒนาตนเอง

ปี พ.ศ. 2563

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 29101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุพัตรา ปรศุพัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พร้อมด้วย อาจารย์.ดร.อริยพร คุโรดะ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ : รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น”
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ รองผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เข้ารับฟังแนวปฏิบัติที่ดี (Best practise) จากคณะทำงานจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม เตรียมความพร้อมและพัฒนาวารสารวิจัยวิทยาการจัดการให้ผ่านรับรองคุณภาพจาก TCI ต่อไป

วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563 อบรมออนไลน์ หลักสูตร IC3 Digital Literacy Certification ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy